Nyereményjáték

Webshop Játékszabályzat

 1. A Játékok Szervezője:

A DYMOL webshopon (továbbiakban: webshop) szervezett nyereményjáték (továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője és lebonyolítója a Dymol Vegyi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Dymol Kft., cégjegyzékszám: 13-09-061069, adószám: 10485264-2-13, székhely: 2143 Kistarcsa, Külső raktár körút 1.B.) (a továbbiakban: Szervező).

 1. Részvételi feltételek:

2.1. A Szervező a Játékokat a www.dymol.hu weboldalon teszi közzé.

2.2. A nyereményjátékok időtartama:

 

Játék időtartama 2024.02.15. 0.00 órától 2024.03.15. 24.00 óráig tart.

Játék időtartama 2024.02.15. 0.00 órától 2024.03.15. 24.00 óráig tart.

2.3. A Játékokban résztvevő (önként jelentkező) a játékban való részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek (továbbiakban: Játékos):

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos), továbbá

az I. Játék tekintetében

 • a Játékra feliratkozik és megadja a teljes nevét, e-mail címét és irányítószámát és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező később megkereshesse annak érdekében, hogy aktuális akciókról és kupon ajánlatokról a megadott e-mail címen értesítést küldhessen és hozzájárul ahhoz, a Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékban való részvételhez rendelkezésére bocsátott adatait (teljes név, e-mail cím, irányítószám), majd később a szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím) az adott Játékkal összefüggésben kezelje és a részvételével a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja.

Azon Játékosok, akik az I. Játék feltételeinek eleget tesznek, részt vesznek a Játékban. A nyertesek jutalma 10 darab 5000, -Ft értékű a dymol.hu webshopból való vásárlásra és ingyenes kiszállításra jogosító ajándék utalvány (10 darab nyertes, azaz fejenként 1 darab 5000,-Ft értékű utalvány).

a II. Játék tekintetében

 • a Játékra feliratkozik és megadja a teljes nevét, e-mail címét és irányítószámát és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező később megkereshesse annak érdekében, hogy aktuális akciókról és kupon ajánlatokról a megadott e-mail címen értesítést küldhessen és hozzájárul ahhoz, a Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékban való részvételhez rendelkezésére bocsátott adatait (teljes név, e-mail cím, irányítószám), majd később a szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím) az adott Játékkal összefüggésben kezelje és a részvételével a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja, továbbá
 • a Játék időtartama alatt minimum 10.000, -Ft értékben vásárol a dymol.hu weboldalon keresztül.

Azon Játékosok, akik a II. Játék feltételeinek eleget tesznek, részt vesznek a Játékban. A 3 darab nyertes jutalma:

1 db 20.000, -Ft értékű utalvány, amelyet a Media Markt üzleteiben válthat be és e mellé egy 20.000, -Ft értékű ajándék utalvány, amely a dymol.hu webshopban elérhető valamennyi termékre vonatkozó vásárlásra jogosít, ingyenes kiszállítással.

1 db 20.000, -Ft értékű utalvány, amelyet a Media Markt üzleteiben válthat be és e mellé egy 20.000, -Ft értékű ajándék utalvány, amely a dymol.hu webshopban elérhető valamennyi termékre vonatkozó vásárlásra jogosít, ingyenes kiszállítással.

1 db 20.000, -Ft értékű utalvány, amelyet a Media Markt üzleteiben válthat be és e mellé egy 20.000, -Ft értékű ajándék utalvány, amely a dymol.hu webshopban elérhető valamennyi termékre vonatkozó vásárlásra jogosít, ingyenes kiszállítással.

A II. Játékban részt vevők között kerül kisorsolásra az alábbi fődíj:

1 db 100.000, -Ft értékű utalvány, amelyet a Media Markt üzleteiben válthat be és e mellé egy 20.000, -Ft értékű ajándék utalvány, amely a dymol.hu webshopban elérhető valamennyi termékre vonatkozó vásárlásra jogosít, ingyenes kiszállítással.

Egy Játékos az I. és a II. Játékban kizárólag egyszer jogosult részt venni, függetlenül a leadott rendelések adott hónapi számától.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közvetlen közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közvetlen közeli hozzátartozói.A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, valamint nem valós adatokat ad meg, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

A Játékban a Lebonyolító a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsolja ki azok között, akik a nyereményjátékok időtartama alatt a 2.) pontban részletesen leírt I. Játék és II. Játék feltételeit teljesítik.

A nyereményjátékok időtartamának befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik:

A nyereményjátékok feltételeinek elfogadásával a Játékosok hozzájárulnak a meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve az I. Játékon és a II. Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához, és a nyeremény átadásához szükséges adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

 1. Nyeremény

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító a 2.) pontban részletesen megjelölt nyereményeket sorsolja ki.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható, a nyeremény összetétele nem változtatható, egymással nem összecserélhető.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül. A Lebonyolító az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 1. A Sorsolás

Az I. Játék és a II. Játék sorsolásának időpontja 2024. március 29. napján 17 órakor történik.

A nyerteseket a Lebonyolító saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki, oly módon, hogy valamennyi nyereményre 1-1 nyertes jusson.

A sorsolás videórögzítésre kerül, a felvételt a Lebonyolító a nyeremények kézbesítéséig tárolja.

Amennyiben a Szervező értesül róla, hogy a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy visszautasítja azt, vagy a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat nem adja meg az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, a nyereményre új nyertes válik jogosulttá. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

 1. Nyertesek értesítése

A Lebonyolító a nyertes(ek) nevét feltűnteti a dymol.hu weboldalán a sorsolást követő 2 munkanapon belül.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget és a teljesítéshez szükséges adatok megadása nem történik meg és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

 1. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések és a megadott adatok hiányosságáért, és az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a dymol.hu weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a játékfelületen, valamint a sorsolást követő 90 napig a dymol.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a dymol.hu weboldalon található e-mail címre.

 1. Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a fenti nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Az adatvédelemmel kapcsolatban e dokumentumban nem kifejtett kérdésekben a dymol.hu weboldalon található ÁSZF tekinthető a továbbiakban mérvadónak.

A jelen nyereményjátékokban történő részvétel és a kapcsolattartás önkéntes. Azok, akik a Játékokban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • a Szervező és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó és adatkezelő a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, irányítószám, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben és a Játékos kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapuló (amely hozzájárulás bármikor visszavonható), a későbbiekben részére küldendő hírlevelek és kuponok küldése céljából kezelje, illetve feldolgozza.
 • nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül kizárólag a Játékokkal kapcsolatosan a dymol.hu oldalon nyilvánosságra hozza,
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője és feldolgozója a Dymol Kft.

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

A kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama: a Játékokhoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a játék lebonyolításáig tart (adatkezelési cél elérééig) tart, illetve akik hozzájárultak önkéntes alapon az e-mail címeik és irányítószámaik megadásával ahhoz, hogy részükre a Dymol Kft. hírleveleket, kupon kódokat küldhessen, az önkéntes hozzájárulásuk visszavonásáig tart.

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz, a) az Ön neve tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése, b) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az Önnek történő nyeremény átadása (a továbbiakban: Játékfelület) – hozzájárulása, valamint a Dymol Kft., mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse. Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
Ki fér hozzá az Ön adataihoz? A rögzített adatok mindegyike tekintetében az Adatkezelő és az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi a BOXI futárszolgálatot, amely a megrendelet termékek eljuttatásával összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja.

Az adatfeldolgozók az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót is igénybe vehetnek: adatkezelésükről részletesen az alábbi tájékoztatókból tájékozódhat. A nyertesek nevét a sorsolást követően a nyilvánosságra hozza. A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében? Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését? Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: amennyiben a nyeremény átvétele előtt visszavonja, az adatokat ebben az esetben töröljük, és úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.
Hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeljük adatait abban az esetben, ha az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről Önt értesítjük, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.
Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz? Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az  ugyfelszolgalat@dymol.hu e-mail címen jelezze felénk. Ezen esetekben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt panasszal a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet az alábbi elérhetőségeken:

ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím

1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11

illetve a www.naih.hu weboldalon tájékozódjon az aktuális elérhetőségekről.

© 2023 Dymol Kft.